Helsetjenester

Helsetjenester

Lille Skaugum tilbyr en rekke tjenester innenfor helse med gården som arena. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikret velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet til gården, livet og arbeidet der. Aktivitetene følger årstidene.


På gården er det nye mennesker som ser deg på en annen måte. Å være sammen med dyr har en god og beroligende effekt, og det fins nok av praktiske oppgaver som utfordrer og gir mestring når en lykkes, og aktivitetene gir trening som grunnlag for en framtidig jobb.


Gården er et miljø med dyr, natur og erindringsbilder som for mange virker kjent. Aktivitetene tilpasses brukernes funksjonsnivå og interesser. Her er det mange muligheter bl.a:


 • Foring og stell av dyr, tid sammen med dyra.

 • Turer langs stiene i skog og mark.

 • Vedarbeid; hogge, klyve, stable.


Gjennom aktivitetene stimuleres brukeren til en aktiv og meningsfull hverdag og mestre de daglige gjøremålene bedre. Vi jobber med å trene evnen til å kommunisere med andre mennesker på en positiv måte.


Tilbud kan arrangeres både etter bestilling fra offentlig helse- eller omsorgsavdeling, eller som et privat tilbud til aktivitet, trening/sosial stimulans eller avlastning.


Helsetjenester vi kan tilby på Lille Skaugum:

 • Avlastning, barnevern
 • Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening
 • Yrkesopplæring/skolering/omskolering
 • Terapi/Terapiridning
 • Tilbud for fysisk funksjonshemede
 • Tilbud for psykisk funksjonshemede
 • Tilbud i psykisk helse
 • Eldreomsorg/tiltak for eldre m/demens
 • Arbeid og språkopplæring for flyktninger
 • Kriminalomsorg
 • Rusrelatert omsorg
 • Annet

Avlastning / Beredskap /
Familiehjem

Inn på tunet kan tilby et alternativt arbeid i et trygt miljø der den enkelte gis muligheter til å øke egen selvfølelse og mestring gjennom positive opplevelser.


Lille Skaugum kan tilby bl.a: 

 • Helgeavlastning
 • Beredskap
 • Familiehjem


Tilbud kan arrangeres både etter bestilling fra offentlig helse- eller omsorgsavdeling, eller som et privat tilbud til aktivitet, trening/sosial stimulans eller avlastning.


Send forespørsel her

Rehabilitering / Ettervernsopphold

Tilbud kan arrangeres etter bestilling/henvisning fra offentlig helse- eller omsorgsavdeling, som ett tilbud til arbeids-, bo-trening/sosialisering.


 • Dagtilbud
 • Botilbud


Send forespørsel her